Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Tin buồn !


Xin thông báo anh em 72 tin buồn .
Cha Giám đốc , Ân sư của chúng ta là FA Nguyễn Tôn Sùng đã về với Chúa vào lúc 19 giờ 10'
ngày 19 tháng 5 năm 2011 tại giáo xứ Hộ Diêm.
Nay thông báo đễ anh em rõ .
Thắng sẽ vào Hộ Diêm vào ngày mai và sẽ thông báo chi tiết thêm.
Thắng.Không có nhận xét nào: