Thứ Ba, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Thứ Tư, ngày 07 tháng 10 năm 2015

NGÀI LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TA.

NGÀI LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TA.
Cảm hứng sáng tác từ công việc phục vụ Tin Mừng cho người nghèo và những người bị bỏ rơi, của các Lm Dòng Chúa Cứu Thế VN.