Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Tin buồn.
Xin kính báo
Cụ ông Phêrô Bùi Quang Phượng
thân phụ anh Bùi Quang Minh SB72
đã được Chúa thương gọi về lúc 7 giờ ngày 20/5/2018.
 
Xin anh em chung lời cầu nguyện!