Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

An Táng Một Người Bạn

Vài hình ảnh an táng một người bạn chung thời tị nạn.

Steve qua đời ngày 24 tháng 6, ông ta hiến xác cho khoa học nên lễ cầu nguyện cho Steve lúc đó không có linh cửu của Steve.
Trường UW đã thực hiện xong việc nghiên cứu với xác ông Steve nên trả lại cho người nhà an táng. Ngày 24 tháng 9, lễ an táng diễn ra, với sự hiện diện của 3 người bạn SB72.

Quân Nhân Không Quân Hoa Kỳ chào người cựu chiến binhAdd caption
Lễ gấp cờ

và giao cờ cho Kathy, em gái của Steve