Thứ Tư, 9 tháng 7, 2008

Goi Hi`nh

Nguoi anh em SB:
Goi hinh phai "attach" hinh chu? Goi kieu nay thi chi co coi ...khong
khi :)

Không có nhận xét nào: