Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Anh em 72 tại buổi gặp mặt CSB SG & PC . Tháng 7 năm 2011

Bảo - Dương - Cảnh - Thắng - Huy - Việt - Sinh - Lễ.

Không có nhận xét nào: