Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Sao Biẻn Seattle

Vài tấm hình họp mặt Sao Biển tại Seattle

Anh Bảo , Hưng, tại nhà anh Tôn

Sao Biển tại nhà ba mẹ Dzũng noir
Đăng nhận xét