Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Chương Trình Tang Lể

*
* * *
*
*

Ông  Giuse Nguyễn Hữu Nhàn
1921-2012Thứ Tư ngày 8/8/2012
7:00PM: Lể Hồi Tử (Tiễn Biệt)
915 South Wakefield Street
Arlington, VA 22204
(703) 553-0370

Thứ Năm ngày 9/8/2012
7:00PM: Lể Phát Tang
915 South Wakefield Street
Arlington, VA 22204
(703) 553-0370

Thứ Sáu ngày 10/8/2012        
4:00PM - 8:00PM :  Viếng Linh Cửu
9902 Braddock Road
Fairfax, VA 22032
(703) 425-9702

Thứ Bảy ngày 11/8/2012
8:00AM: Thánh Lể An Táng
915 South Wakefield Street
Arlington, VA 22204
(703) 553-0370

9:30AM: Tiễn Đưa Ra Nghĩa Trang
9900 Braddock Road
Fairfax, VA 22032
703-323-5202


*
* * * * *
*
*
*

Không có nhận xét nào: