Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Cái chòi của bác Sinh.

Cũng có 3 thằng sờ bờ 72 tụ về cái chòi của bác Sinh ở An Giang,
cũng nhậu nhưng chỉ với rượu đế,
Đăng nhận xét