Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Chương Trình Tang Lễ cho bạn DũngThứ Tư Ngày 2/11/2011
10:00AM - 7:00PM
Viếng Thăm Dũng lần cuối tại nhà quàng:
Clairemont Mortuary
4266 Mt Abernathy Ave
San Diego, CA 92117
 858-279-2211
http://www.clairemontmortuary.com/dm20/en_US/locations/46/4617/index.page?


Thứ Năm Ngày 3/11/2011
9:00AM-10:00AM
Thánh Lễ An Táng tại nhà thờ
St Mary Magdalene Church
1945 Illion Street - San Diego, CA 92110
(619) 276-1041
http://www.stmarymagonline.org/

11:00AM

An táng tại nghĩa trang
El Camino Cemetery
5600 Carroll Canyon Road
San Diego, CA 92121
Phone: (800) 352-2646

Không có nhận xét nào: