Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

Chia Sẻ Xuân Tha Phương

Tết đến rồi đây biết chúc gì
Tiếng việt lọng ngọng biết nói chi
Thôi thì cuối đầu con xin chúc
háp py, he dzóp, uhmmm, mãi héo thì
(thơ con cóc ;-)

Không có nhận xét nào: