Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Tin Yêu Còn Đây.

Bài hát của một người bạn SB72 sáng tác.
Không biết bạn bây giờ nơi đâu, đang phiêu bạt chốn nào?
Không có nhận xét nào: