Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Tiễn bạn lên đường đi Mỹ

Anh em SB72 tiển một người bạn đi xa...
(photo courtesy of Nguyen Duc Thang)Không có nhận xét nào: